Форуми

ОБЩИНА  ШУМЕН

АСОЦИАЦИЯ „НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ – ВАРНА

БЪЛГАРСКА АСТРОНАВТИЧНА ФЕДЕРАЦИЯ

ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ – БАН

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ”

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ – 1856“

ivanov

 

П О К А Н А

 ЗА ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА  НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ

 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИНОВАЦИИ

 

посветена на

 

145 годишнината на Българска академия на науките

35 годишнината от космическия полет на Георги Иванов

 

       Шумен    

   21 – 23 май 2014 г. 

                                 =============================================================================

Под патронажа на  г-н Красимир Костов – кмет на град Шумен

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: акад.  Стефан Воденичаров –  председател на БАН

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

проф. д.т.н. Петър Гецов – Директор на ИКИТ – БАН и  председател на БАФ

Юрий Соловьов – Генерален Консул на Руската федерация в гр. Варна

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д.т.н. Живко Жеков -  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

 НАУЧЕН СЕКРЕТАР: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян – ИКИТ – БАН   

 

ЧЛЕНОВЕ:

Акад. проф.д.ф.н. Лев Зельоний – Русия

Акад. проф. д.т.н. Михаил Хвестик – Украйна

Акад. проф. д.т.н. Генадий Маклаков – Украйна

Чл.кор. проф. д.т.н. Филип Филипов – България

Чл.кор. проф. д.фм.н. Петър Велинов – България

Проф. д.т.н. Виктор Мухин – Русия

Проф. д.т.н. Вячеслав Родин – Русия

Проф. д.п.н. Маргарита Георгиева – България

Проф. д.и.н. Георги Колев – България

Проф. д.т.н. Борислав Беджев – България

Проф. д.т.н. Румен Коджейков – България

Проф. дтн Антонио Антонов – България

Проф. д-р Румен Недков – България

Проф. д-р Стефано Тинти – Италия

Проф. д.р Бойко Рангелов – България

Проф. д-р Иван Цонев – България

Проф. д-р  Стефан Желев  – България

Проф. д-р Юлия Хвесик – Украйна

Проф. д-р Ален Саркисян – Франция

Проф. д-р Мария Франекова – Словакия

Проф. д-р Лариса Йованович – Сърбия

Проф. д-р Назия Сюлейманова – Казахстан

Доц. д-р Стилиян Стоянов – България

Доц. д-р Хелми Косчу – Турция

Доц. д-р Вежди Хасанов – България

Доц. д-р Найден Ненков – България

Доц. д-р Стефка Калева – България

Доц. д-р Нели Димитрова – България

Д-р Геворг Кесоян – Русия

Д-р Стоян Съргойчев – Канада

Д-р Антон Антонов – България

Д-р Йорданка Швебс – Германия

Д-р Стоян Велкоски – Македония

Д-р Михаил Владов – Молдова

Гл. Ас. Ангел Манев – България

Гл. ас. Людмила Тодориева – България

Ас. Петър Боянов – България

Николай Николов – България

Марияна Тсикоула – Гърция

Валери Васев – България

Аделина Кузева – България

Радко Стойнов – България

                                        ======================================================================

ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат. Не се предвижда допълнително редактиране. Материалите се изпращат на адрес:  confer.npi@abv.bg

Полетата на всяка страница трябва да са: ляво 25 mm, дясно 25 mm, горно 25 mm, долно 25mm. На листа не се чертае рамка. На първа страница над заглавието да се оставят 60 mm (т.е. горно 25 + 35mm), на формат А4. Максималният обем на статиите е 8 страници. Студия се оформя както статия, в обем от 21 до 30 страници.

Обемът на публикациите да не превишава 8 страници

Текстът да бъде оформен по следния начин:

ЗАГЛАВИЕ – Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: All Caps; Paragraph Alignment: Centered.

имена НА АВТОРИТЕ се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат вид – пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman, Size: 14, Font style: Bold, Paragraph Alignment: Left, симетрично в средата на реда.

АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ се изписват през още един празен ред (без абревиатури), Font: Times New Roman, Size: 12; Font style: Italic; Effects: All Caps, Paragraph Alignment: Justified, симетрично в средата на реда. Военните и научните степени и звания не се посочват.

ЗАГЛАВИЕТО И ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се разполагат както следва: заглавие през 2 празни реда под адресите за кореспонденция; имената през 1 празен ред под него – стиловото им оформяне съответства на българските им еквиваленти.

АНОТАЦИЯТА И КЛЮчОВИТЕ ДУМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се оформят така: анотацията (abstract) в обем до 10 реда – Font: Times New Roman, Size: 12, Font style: Italic, Paragraph Alignment: Justified; през 1 празен ред следват ключовите думи (дескриптори – key words) – Font: Times New Roman, Size: 12, Font style: Italic; Paragraph Alignment: Justified, и двата елемента с отстъп 1 cm вляво от рамката, ограничаваща основния текст.

ОСНОВЕН ТЕКСТ – Font: Times New Roman, Size: 14; Paragraph First line: 1 cm, Line spacing: Single, Alignment: Justified.

Чертежите трябва да бъдат прецизно изработени и равномерно разположени върху страниците. Номерата на формулите се означават вляво от тях в малки скоби ().

Литературата, посочена в края на доклада, се изписва   съгласно стандарта за библиографско описание, а цитираната в текста се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ].

След Литературата се посочват трите имена на авторите с научните им звания, степени и организацията, в която работят, e-mail адрес.

Номерацията на страниците се нанася с молив в долния ляв ъгъл.

======================================================================

 УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Заявките за участие с доклад ще се приемат до 30.04.2014г.

2. Оригиналният текст на всеки доклад се приема отпечатан на лазерен принтер и на CD съгласно указанията за техническо оформяне на докладите. Файлът с доклада трябва да бъде изпратен до 05.05.2014г. по ИНТЕРНЕТ на e-mail : confer.npi@abv.bg

Докладите да са оформени в MS WORD съгласно приложените изисквания.

3. Съобщение за приети доклади – 09.05.2014г.

4. Приетите доклади ще бъдат публикувани в сборник “Научни трудове”.

5. Максималният брой доклади, с които може да се участва (или в съавторство), е два.

6. Представянето на докладите заедно дискусията  е до 20  минути.

7. Програмата на Конференцията ще бъде предоставена при регистрацията, която

ще се извърши във фоаето на Регионална библиотека „Стилиян Чилингров” на 21.05.2014 г. от 08.00 ч. до 10.00 ч.

8. Пленарното заседание се открива на 21.05.2014 г. 10.30 ч.

9. Таксата за правоучастие включва публикуване на доклад (доклади), получаване на сборник с материали от конференцията, кафе-паузи и коктейл. Ако преводът е за повече от един участник, на платежния документ да се изпишат имената на превелите такса за участие.  Внасяне на такса правоучастие – до 15 май 2014.

======================================================================

ОСНОВНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1.    Технически науки

2.    Математика и информатика

3.    Космически изследвания и технологии

4.    Природни науки

5.    Хуманитарни науки

6.    Педагогически науки

7.    Екология

8.    Сигурност и военно дело

Работни езици: Английски, Руски, Български

         Форми на участие: Доклад,  постер, придружаващо лице.

Постерите ще се поставят на табла с размери:  височина 120 см, ширина 70 см.

 

Такса правоучастие:  -  70 лв,   за участници от чужбина – 70 евро

 

Таксите се превеждат по банкови сметки :

СМЕТКА В ЛЕВА: СМЕТКА В ЕВРО:
 АСОЦИАЦИЯ НА НАУЧНO-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ : ИКИТ – БАН
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UniCreditBulbank
ОФИС ШУМЕН IBAN: BG70UNCR76303400001270
IBAN: BG43UNCR70001520737360 BIC: UNCRBGSF
BIC: UNCRBGSF SOFIA  1000

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ